ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการของร้านสหกรณ์ รร.จปร.

     ร้านสหกรณ์ รร.จปร. ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓  โดยได้รับการสนับสนุนจาก รร.จปร. เพื่อให้สามารถดำเนินการอยู่ได้และเป็นประโยชน์แก่กำลังพล รร.จปร. และครอบครัว  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์มิใช่เพื่อกำไรเป็นหลัก และประโยชน์ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด  
     ครอบครัวกำลังพล ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก จะได้ซื้อสินค้าราคาถูกเป็นสวัสดิการและสมาชิกสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นเงินเชื่อรายเดือนได้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้  และชำระหนี้ในเดือนถัดไปโดยไม่มีดอกเบี้ย
     คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการได้กำหนดเป้าหมายหลักและปณิธานไว้ชัดเจน  มุ่งเน้นเป็นสวัสดิการกำลังพล  และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของ รร.จปร. ในการสนับสนุนการศึกษาของ นนร. และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของข้าราชการชั้นผู้น้อย ภายใต้ภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น  รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานใน รร.จปร. เพื่อการส่งเสริมให้ครอบครัวกำลังพลมีรายได้เพิ่ม  โดยมีเป้าหมายกำไรจากการดำเนินการประจำปีแค่เพียงพอแก่การจ่ายดอกเบี้ยทุน(เงินปันผล) ร้อยละ ๕ ต่อปี และเพียงพอแก่การจ่ายคืนสมาชิกจากยอดซื้อสะสมร้อยละ ๑
 
ศูนย์สวัสดิการ รร.จปร.      
วันจันทร์ - วันศุกร์   เปิดเวลา  09.00 - 19.30 น.  (ปิดวันเสาร์)
วันอาทิตย์    เปิดเวลา  10.00 - 19.30 น.
 
 
Visitors: 32,704